OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Patrice Antique, s.r.o., se sídlem Minoritská 469/1 Brno – Střed, 602 00, zastoupená jednatelkou Bc. Lucií Barešovou, Ič 01896971, Dič CZ01896971

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Patrice Antique s.r.o., (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

2. Prodávajícím je společnost Patrice Antique, s.r.o, se sídlem Minoritská 469/1, Brno-Střed, 60200, zastoupená jednatelkou Bc. Lucií Barešovou, Ič 01896971, DIč CZ01896971.

3. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

 • e-mail: baresova@antique-patrice.cz
 • tel. číslo: +420 542 221 300

4. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.

5. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Budou-li dle zákonných předpisů zapotřebí rozšířené osobní údaje, sdělí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu.

III. Objednávání

1. Prodávající disponuje kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout, adresou je Minoritská 469/1 Brno, 602 00.

2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce.

2. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.

3. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.

2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

Odeslat dopis na adresu společnosti nebo e-maíl na adresu baresova@antique-patrice.cz s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Patrice Antique, s.r.o. . V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.

V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího.

Náklady za odstoupení od smlouvy a vrácení zboží zpět obchodníkovi (tj. poštovné, dopravné) platí kupující.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.

5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Minoritská 469/1 Brno 60200 nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu baresova@antique-patrice.cz
 • telefonicky na čísle +420 542 221 300

2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 12 měsíců.

4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají charakteru a užití zboží,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.

6. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

1. Objednané zboží je možné zaplatit:

 • platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce),
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 • Platební kartou

2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Cena dopravy je známa Kupujícímu předem.

2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

5. Převzetím zásilky Kupující prohlašuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.4.2022

2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Produkt byl přidán do košíku

Do košíku